Lưa ảnh: CƠM CHAY GIEO DUYÊN kỳ thứ 2 năm Tân Sửu (18/4/2021)

Có thể là hình ảnh về 13 người, trong đó có Diệu Châu, Diem Kieu, Huyền Trâm, Lệ Liễn, Lê Hoàn, Nguyễn Thị Bích Tuyền và Bùi Thuỷ và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 14 người, trong đó có Sang Sang, Diệu Châu, Diem Kieu, Huyền Trâm, Lệ Liễn, Lê Hoàn và Bùi Thuỷ, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'KHOA DINH DƯỠNG NUTRITION DEPARTMENT'Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Diem Kieu, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Sang Sang và Van An To và trong nhàCó thể là hình ảnh về Lệ Liễn và Bùi Thuỷ và trong nhàCó thể là hình ảnh về Lệ Liễn và Bùi Thuỷ và trong nhàCó thể là hình ảnh về Bùi Thuỷ, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Bùi Thuỷ, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Bùi Thuỷ, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Bùi Thuỷ, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Bùi Thuỷ và Huyền Trâm, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Bùi Thuỷ và Huyền Trâm, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và thực phẩmCó thể là hình ảnh về Huyền Trâm, giày dép và trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Lê Hoàn, Bùi Thuỷ và Sang Sang và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 12 người, trong đó có Diệu Châu, Diem Kieu, Huyền Trâm, Lệ Liễn và Lê Hoàn và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Diem Kieu, Bùi Thuỷ, Lệ Liễn và Huyền Trâm và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 6 người, trong đó có Huyền Trâm và Lê Hoàn, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Huyền Trâm và Đoàn Loan và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Huyền Trâm và Đoàn Loan, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về Đoàn Loan và Huyền Trâm và mọi người đang đứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *