Video

Video: Khóa l? trì chú ??i Bi ngày 14/06/2020

Sáng nay, ngày 14/06/2020, ??i ??c Tr? Trì chùa Thiên Long ?ã khai kinh trì 108 bi?n th?u chú ??i Bi. Kính m?i ??i chúng có nhân duyên v?i th?n chú ??i Bi tham gia nhi?p tâm gia trì cùng ??o tràng ??? NAM MÔ ??I BI H?I TH??NG PH?T B? TÁT!

Read More »

Kim chi ?n li?n (t? làm)

Kim chi ?n li?n. Cu?i tu?n làm siêng chút thôi. – Ch?n 1 b?p c?i th?o, thái mi?ng v?a v?a, ngâm n??c mu?i sao cho v?a ?n luôn. V?t ra r? ?? ráo. – Vài c? g?ng c?o b? v?, vài trái ?t xanh, tùy theo kh?u v? cay c?a m?i ng??i. G?ng và ?t giã nhuy?n. – Cho g?ng …

Read More »