VIDEO: TOÀN CẢNH LỄ SUY TÔN ĐỨC PHÁP CHỦ GHPGVN – NGÀY 29-11-2022