?y Ban MTTQ t?nh – Công An th? xã Phú M? th?m chúc m?ng ??i l? Ph?t ??n PL.2567-DL.2023

Sáng ngày 23-5-2023, t?i V?n phòng BTS PG th? xã (t? ?ình ??i Tòng Lâm), ?oàn ?y Ban MTTQVN t?nh Bà R?a -V?ng Tàu do ông Lê H?ng Ng?c, Phó Ch? t?ch Th??ng tr?c UBMTTQVN t?nh làm tr??ng ?oàn; ông Lê Anh ??i, Phó Tr??ng Công An th? xã Phú M? và các thành viên ?oàn ?ã ??n th?m, t?ng quà chúc m?ng ??i L? Ph?t ??n ??n ch? Tôn ??c Ban Tr? s? GHGPVN th? xã Phú M?.

ông Lê H?ng Ng?c, Phó Ch? t?ch Th??ng tr?c UBMTTQVN t?nh t?ng hoa chúc m?ng ch? Tôn ??c BTS PG th? xã

Ti?p ?oàn có TT. Thích Nguyên Thái, Phó Tr??ng Ban Tr? s? PG t?nh, Tr??ng Ban Tr? s? PG th? xã Phú M?; TT. Thích V?nh T?, Tr??ng Ban Pháp ch? PG t?nh, Phó Tr??ng ban Th??ng tr?c BTS PG th? xã; TT. Thích Giác Ph??ng, Ni tr??ng TN Qu?ng ?àm, Phó Ban Tr? s? PG th? xã cùng ch? Tôn ??c Th??ng tr?c BTS PG th? xã.

ông Lê Anh ??i, Phó Tr??ng Công an th? xã t?ng quà chúc m?ng ??n ch? Tôn ??c BTS PG th? xã

T?i bu?i th?m, ông Lê H?ng Ng?c, ??i di?n ?y ban MTTQ t?nh, ông Lê Anh ??i, ??i di?n Công An th? xã g?i l?i chúc s?c kh?e, an l?c ??n ch? Tôn ??c Th??ng tr?c BTS GHPGVN th? xã và T?ng Ni, Ph?t t? nhân L? Ph?t ??n 2023 (Ph?t l?ch 2567); ??ng th?i trân tr?ng c?m ?n s? ?óng góp c?a Ban Tr? s? Ph?t giáo th? xã ??i v?i các ho?t ??ng c?a M?t tr?n t?nh c?ng nh? Công an ??a ph??ng, ??c bi?t là các hoat h? tr? cho ng??i có hoàn c?nh khó kh?n… góp ph?n cùng Chính quy?n th?c hi?n t?t công tác an sinh xã h?i trong th?i gian qua.

TT. Nguyên Thái, Phó tr??ng BTS GHPGVN t?nh, Tr??ng Ban Tr? s? GHPGVN th? xã Phú M? bày t? ni?m hoan h? c?m ?n chân thành ??i v?i lãnh ??o ?y ban MTTQVN t?nh ?ã quan tâm ??n th?m và có l?i chúc m?ng t?t ??p ??n T?ng, Ni, Ph?t t? nhân ??i l? Ph?t ??n; ??ng th?i báo cáo tóm t?t m?t s? ho?t ??ng Ph?t s? trong mùa Ph?t ??n nh? vi?ng ?ài li?t s? t??ng ni?m các anh hùng li?t s?, t?ng nhà ??i ?oàn k?t…; ??ng ký t? ch?c 10 tr??ng h? cho các trú x? An c? có ?? ?i?u ki?n trên ??a bàn; Th??ng t?a c?ng kh?ng ??nh Ph?t giáo th? xã Phú M? luôn ??ng hành cùng dân t?c.

Bu?i sáng cùng ngày, t?i phòng khách t? ?ình ??i Tòng Lâm, ?oàn ?y ban MTTQ t?nh c?ng ?ã ??n th?m và chúc m?ng ??c Tr??ng lão Hòa th??ng Thích Qu?ng Hi?n, Thành viên Th??ng tr?c H?i ??ng Ch?ng minh GHPGVN, Ch?ng minh Ban Tr? s? GHPGVN t?nh BR-VT, Vi?n ch?, Tr??ng Ban Qu?n tr? t? ?ình ??i Tòng Lâm cùng ch? Tôn ??c Ban Qu?n tr? t? ?ình ??i Tòng Lâm.

ông Lê H?ng Ng?c, Phó Ch? t?ch Th??ng tr?c UBMTTQVN t?nh t?ng hoa chúc m?ng ch? Tôn ??c Ban Qu?n tr? T? ?ình

TT. Thích Nhu?n Ngh?a, ?y viên  H?TS, Phó Tr??ng ban Th??ng tr?c BTS GHPGVN t?nh, Phó Tr??ng Ban Qu?n tr? t? ?ình cùng ch? Tôn ??c Ban Qu?n tr? thay m?t Hòa th??ng Thích Qu?ng Hi?n ti?p ?ón và g?i l?i tri ân ??n lãnh ??o ?y ban MTTQ t?nh Bà R?a – V?ng Tàu.