Tụng kinh Báo Hiếu cầu siêu tuần thất thứ năm hương linh Lê Thị Sáu, PD Thánh Nghĩa, thọ 86 tuổi.