TRỰC TIẾP: Tụng kinh Báo Hiếu cầu siêu tuần thất thứ 4 hương linh Lê Thị Sáu, PD Thánh Nghĩa