TRỰC TIẾP: LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM XUẤT GIA 19-9-ÂM LỊCH – 2023