TRỰC TIẾP: Lễ Sám hối tối 14 tháng Mười năm Quý Mão 2023