TRỰC TIẾP: Lễ Sám hối tối 14 tháng Chạp năm Quý Mão