TR?C TI?P: L? KHAI KINH VÀ T?NG KINH C?U AN ??U THÁNG VÀ GI?A THÁNG

Th? theo nguy?n v?ng c?a Ph?t t? ??a ph??ng, t?i ngày Mùng 1 tháng 11 n?m Nhâm D?n, ??i ??c tr? trì Chùa Thiên Long t? ch?c l? khai kinh và t?ng kinh Ph?m Ph? Môn thu?c kinh Di?u Pháp Liên Hoa, h?i h??ng công ??c c?u bình an th?p ph??ng bá tánh. Khóa l? t?ng kinh c?u an s? th?c hi?n vào ngày Mùng 1 ??u tháng và ngày R?m gi?a tháng c?a m?i tháng. Bu?i l? s? phát tr?c ti?p trên Facebook Chùa Thiên Long và phát l?i trên kênh Youtube Chùa Thiên Long:

L?U CÁC VIDEO: