TRỰC TIẾP: Lễ khai kinh trì chú Đại Bi ngày 6-8-2023

Sáng ngày 6-8-2023, Đại đức Trụ trì chùa Thiên Long đã thiết lễ Khai kinh và đạo tràng Phật tử trì tụng thần chú Đại Bi 108 biến theo định kỳ, Khóa trì tụng được phát trực tiếp gieo duyên trên Faceebook Chùa Thiên Long: