TRỰC TIẾP: Khoá lễ tụng kinh Cầu an định kỳ giữa tháng 16-7-Quý Mão 2023