Thông báo: Ch??ng trình C?m Chay Gieo Duyên k? 3 n?m Nhâm D?n 2022

N?i ti?p ch??ng trình C?M CHAY GIEO DUYÊN t? thi?n m?i tháng 1 ngày, ch??ng trình kì th? 3 n?m 2022 s? di?n ra vào ngày 07/5/2022 nh?m ngày Mùng 7 tháng 4 Âm l?ch t?i b?nh vi?n Tâm Th?n t?nh xã Bình Ba, Châu ??c, t?nh BR-VT.

R?t mong quý Ph?t t?, các nhà H?o tâm, quý Thi?n nguy?n viên cùng chung tay góp s?c tham gia h? tr?, công qu? ph? b?p, ra c?m… giúp thi?n s? này ???c thành t?u!

H?i h??ng ph??c báo này ??n pháp gi?i chúng sanh ???c an vui, h?nh phúc!

NAM MÔ CÔNG ??C LÂM B? TÁT MA HA TÁT!

L?u ?nh: C?m Chay Gieo Duyên kì 2 n?m Nhâm D?n 2022