L?U VIDEO: KHÓA L? NG? BÁCH DANH 4 GI? 30 SÁNG H?NG NGÀY

Sau l? vía k? ni?m B? tát Quán Th? Âm xu?t gia, sáng ngày 16-10-2022, ??i ??c Thích Nguyên Tr? tr? trì chùa Thiên Long ?ã thi?t l? khai kinh Ng? Bách Danh online và l? l?y h?ng ngày nh?m giao duyên các Ph?t t? trên c?ng ??ng m?ng. Khóa l? s? ???c phát tr?c ti?p vào m?i bu?i sáng vào lúc 4 gi? 30 phút trên kênh Facebook Chùa Thiên Long:

CÁC TH?I L?Y NG? BÁCH DANH ???C PHÁT TRÊN YOUTUBE: