L?u ?nh: C?m Chay Gieo Duyên k? 39 ngày 15-5-2024 – BV Tâm th?n t?nh BR-VT

@chuathienlong

TM ch??ng trình C?m Chay Gieo Duyên k? 39 xin c?m ni?m công ??c Ph?t t? Q.T.Ph?c và ??o tràng chùa Thiên Long cùng quý Ph?t t? nhóm Tu? Tâm ?ã tr? duyên cho ch??ng trình. Chúc các v? vô l??ng cát t??ng và ?ón mùa Ph?t ??n tràn ??y h? l?c!

? Ni?m An Vui – L??ng Gia Huy

Ti?p n?i ch??ng trình “C?m Chay Gieo Duyên” v?i các b?nh nhân BV Tâm Th?n t?nh (Bình Ba, Châu ??c, BRVT) k? 39 ngày 15-5-2024 (Mùng 8/4 âm l?ch) ?ã thành t?u viên mãn. Thay m?t Chùa Thiên Long xin c?m ni?m công ??c Ph?t t? Q.T. Phúc và các Ph?t t? ??o tràng chùa Thiên Long, nhóm thi?n nguy?n Tùy Tâm (Su?i Ngh? – Ngh?a Thành) phát tâm ?ng h? t?nh tài, làm công qu? ! Nguy?n h?i h??ng ph??c báo này ??n pháp gi?i chúng sanh ??ng an l?c!