Lưu ảnh: Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 37 ngày 20-12-2023 – BV Tâm thần tỉnh BR-VT

Ngày 20-12-2023, theo định kỳ mỗi tháng một ngày, chương trình “Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 37 tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành tựu viên mãn. Thay mặt Chùa Thiên Long xin cảm niệm công đức nhóm thiện nguyện Tùy Tâm (Suối Nghệ – Nghĩa Thành) phát tâm ủng tịnh tài, làm công quả ! Hồi hướng phước báo này đến pháp giới chúng sanh đồng an lạc!

@chuathienlong

Mô Phật! Xin cảm niệm công đức nhóm Tuỳ Tâm (Suối Nghệ – Nghĩa Thành) đã trợ duyên chương trình này!

♬ nhạc nền – Chùa Thiên Long – Chùa Thiên Long

Lưu ảnh: Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 36 ngày 22-11-2023 – BV Tâm thần tỉnh BR-VT