L?u ?nh: C?m Chay Gieo Duyên k? 35 ngày 20-10-2023 – BV Tâm th?n t?nh BR-VT

Sáng ngày 20-10-2023, theo ??nh k?, ch??ng trình “C?m Chay Gieo Duyên k? 35 t?i B?nh vi?n Tâm th?n t?nh Bà R?a – V?ng Tàu ?ã thành t?u viên mãn. Thay m?t Chùa Thiên Long xin c?m ni?m công ??c nhóm Ph?t t? Ni s? TN Q.Liên ?ã phát tâm ?ng h? t?nh tài; nhóm thi?n nguy?n Tùy Tâm (Su?i Ngh? – Ngh?a Thành) ?ng h? s?a,nhóm n?u ?n Ng?c Hoa (TP. Bà R?a) ! H?i h??ng ph??c báo này ??n pháp gi?i chúng sanh ??ng an l?c!