Lưu ảnh: Cơm Chay Gieo Duyên kì 1 năm Tân Sửu (19/3/2021)

Chân thành cảm ơn các Phật tử, các nhà hảo tâm đã tiếp tục ủng hộ trương trình CƠM CHAY GIEO DUYÊN kì 1 năm Tân Sửu – 19/3/2021

Xin lưu lại một số hình ảnh:

Có thể là hình ảnh về 9 người, trong đó có Huyền Trâm và Diem Kieu và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Huyền Trâm và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Huyền Trâm và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Nguyễn Diễn, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Diem Kieu và Huyền Trâm và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Diem Kieu và Huyền Trâm và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Diem Kieu và Huyền Trâm, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Diem Kieu và Huyền Trâm và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'LÀ NHÀ BỆNH NHÂN LÀ CHỦ-NHÂN VIÊN Y TẾ TẾLÀ NGƯỜI PHỤC VỤ இள்ள்'Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang đứng và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'BỆNH VIỆN TẨM THÂN KHU KHAM VA ĐIEU RỊ NGUAI TRU AREA FOR OUTPATIENT CARE AND TREATMENT'Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'BÁO YTẾTUGIÁC,TRÁCHNHIỆM TẾTỰ GIÁC, TRÁCH QUYẾT TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CHO NHÂN DÂN BỆNH VIỆN ANHÀ-BỆNH NHÂN CHÚ J-NHÂN VIÊN TẾLÀ NGƯỜI BC'Có thể là hình ảnh về Huyền Trâm và đang đứngCó thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Huyền Trâm, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Ngọc Sang Trần, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Diem Kieu, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ト ത'Có thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Diem Kieu, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 6 người, trong đó có Huyền Trâm và Diem Kieu, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 6 người, trong đó có Huyền Trâm và Diem Kieu, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Bach Mai, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Diem Kieu và Huyền Trâm, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Huyền Trâm, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Huyền Trâm, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Huyền Trâm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Huyền Trâm, trong nhà và văn bản cho biết '© NHÓM TÙY TÂM NGHIA THANH'Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Huyền Trâm, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Tran Dieu Sen và Huyền Trâm, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Huyền Trâm, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Huyền Trâm và Diem Kieu, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Huyền Trâm và Diem Kieu, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhà

Thông báo: Về việc tái khởi động chương trình “Cơm Chay Gieo Duyên” năm Tân Sửu – 2021

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *