Gia ?ình Ph?t t? H? Pháp t?ng k?t cu?i n?m và t?ng quà T?t cho ??ng bào nghèo t?i ??a ph??ng

Chi?u nay ngày 4/2/2023 (nh?m ngày 25/12/Quý Mão), Gia ?ình Ph?t t? H? Pháp thu?c chùa H? Pháp – Trung Tâm Nhân ??o H? Pháp, xã Tóc Tiên, th? xã Phú M?, t?nh BR-VT t?ng k?t cu?i n?m, t?ng quà T?t cho ??ng bào nghèo và trao h?c b?ng cho các em có hoàn c?nh khó kh?n t?i ??a ph??ng.

??n ch?ng minh tham d? có Th??ng t?a Thích Nhu?n Ngh?a, UV. H?i ??ng Tr? s? Trung ??ng GHPGVN, Phó Tr??ng Ban Th??ng tr?c Ban Tr? s? GHPGVN t?nh BR-VT, c? v?n giáo h?nh G?PT H? Pháp; Ni s? Thích n? Nguyên Xuân, Tr??ng Ban T? thi?n Xã h?i Ph?t giáo t?nh, tr? trì chùa V?n Ph??c, TP. V?ng Tàu; bà ??ng Th? Ph??ng Thúy, ??i di?n Phòng H?u C?n công an t?nh; TT. Thích Minh Ph??ng, tr? trì T?nh xá Ng?c S?n Dinh, xã Tân Hòa, th? xã Phú M?; Th??ng t?a Thích Tâm Nguyên, trú x? Am Vô Tr?, xã Tóc Tiên, th? xã Phú M?; ??i ??c Thích Nhu?n ??ng, Phó Giám ??c Trung tâm Nhân ??o H? Pháp; Huynh tr??ng c?p T?n Nguy?n V?n Thái, Pháp danh Nhu?n Thái, Tr??ng Phân ban Gia ?ình Ph?t t? t?nh BR-VT, Gia tr??ng G?PT H? Pháp.

T?i bu?i l?, Huynh Tr??ng Nhu?n Trân ?ã báo cáo công tác ho?t ??ng c?a Gia ?ình Ph?t t? H? Pháp. Bác Gia tr??ng Nhu?n Thái c?ng có ?ôi l?i chia s?, khích l? tinh th?n sinh ho?t cho các em ?oàn sinh. Ti?p ?ó, Th??ng t?a Thích Nhu?n Ngh?a ban l?i ??o t?, tán thán nh?ng thành qu? mà các Huynh tr??ng c?ng nh? các ?oàn sinh Gia ?ình Ph?t t? H? Pháp ?ã ??t ???c n?m qua.

D?p này, chùa H? Pháp – Trung Tâm Nhân ??o H? Pháp ph?i h?p v?i Ban T? thi?n Xã h?i Ph?t giáo t?nh, Phòng H?u C?n công an t?nh và các m?nh th??ng quân trao 100 ph?n quà t?t cho ??ng bào nghèo t?i ??a ph??ng, m?i ph?n quà tr? giá 500.000? g?m: g?o, mì, ti?n m?t và nhu y?u ph?m khác; ??ng th?i trao t?ng 25 su?t h?c b?ng cho các em nghèo, các em m? côi c? nh? có thành tích h?c t?p t?t, m?i su?t h?c b?ng tr? giá 400.000?. T?ng tr? giá cho ??t trao quà và t?ng h?c b?ng này là 60.000.000?

M?t s? hình ?nh ghi nh?n ???c: