?oàn Ph?t t? Qu?ng Sen th?m, cúng d??ng và t?ng kinh Ph?m Ph? môn

Sáng ngày 11–11-2023, d??i s? h??ng d?n c?a Th??ng t?a Thích Qu?ng Thành, Ph?t t? Qu?ng Sen các Ph?t t? Qu?n 8, TP. H? Chí Minh ?ã ghé th?m chùa Thiên Long, cúng d??ng Tam b?o và th? trì t?ng kinh Ph?m Ph? môn, góp ph?n công ??c di d?i và xây d?ng l?i s?m ???c thành t?u viên mãn.

??i ??c Thích Nguyên Tr?, tr? trì chùa Thiên Long tri ân Th??ng t?a Tr??ng ?oàn cùng các Ph?t t? ?ã tr? v? th?m, cúng d??ng và t?ng kinh góp ph?n c?u nguy?n Ph?t s? di d?i và xây d?ng l?i chùa Thiên Long, t?o n?i trang nghiêm cho Ph?t t? n??ng t?a tu t?p.