??i di?n C?c An ninh n?i ??a – B? Công an chúc T?t lãnh ??o Ban Tr? s? Ph?t giáo t?nh

Sáng 3-2, bà Nguy?n Lê Hà, ??i di?n C?c An ninh n?i ??a – B? Công an làm tr??ng ?oàn cùng các thành viên và Phòng PA02 – Công an t?nh ??n V?n phòng Ban Tr? s? GHPGVN t?nh BR-VT (chùa T? Quang, TP.V?ng Tàu) th?m, chúc T?t Hòa th??ng Thích Hu? Trí, Tr??ng ban Tr? s? GHPGVN t?nh.

Bà Nguy?n Lê Hà trao quà T?t và ch?p ?nh l?u ni?m cùng ch? tôn ??c Ban Th??ng tr?c Ban Tr? s? t?nh
Bà Nguy?n Lê Hà trao quà T?t và ch?p ?nh l?u ni?m cùng ch? tôn ??c Ban Th??ng tr?c Ban Tr? s? t?nh

Thân m?t ti?p ?oàn có Hòa th??ng Thích Hu? Trí, Phó Ch? t?ch H?i ??ng Tr? s?, Tr??ng ban Tr? s? GHPGVN t?nh; Th??ng t?a Thích Nhu?n Ngh?a, ?y viên H?i ??ng Tr? s?, Phó Tr??ng ban Th??ng tr?c Ban Tr? s? GHPGVN t?nh; Th??ng t?a Thích Thi?n Thu?n, ?y viên H?i ??ng Tr? s?, Phó Tr??ng ban kiêm Chánh Th? ký Ban Tr? s? GHPGVN t?nh; cùng ch? tôn ??c Ban Tr? s? GHPGVN t?nh.

T?i bu?i g?p m?t, bà Nguy?n Lê Hà ??i di?n C?c An ninh n?i ??a – B? Công an ghi nh?n và ?ánh giá cao các ho?t ??ng Ph?t s? c?a Ban Tr? s? Ph?t giáo t?nh trong n?m qua. Bà mong ch? tôn ??c lãnh ??o Ban Tr? s? Ph?t giáo t?nh luôn ??ng hành trong công tác gi? gìn an ninh, tr?t t? và h??ng d?n T?ng Ni, Ph?t t? ho?t ??ng tuân th? pháp lu?t, theo ?úng ph??ng châm “??o pháp – Dân t?c – Ch? ngh?a xã h?i”, ?óng góp tích c?c cho công tác an sinh xã h?i và các ho?t ??ng Ph?t s? c?a Ph?t giáo t?nh nhà.

Trong không khí m?ng xuân Giáp Thìn, bà Nguy?n Lê Hà có l?i chúc m?ng n?m m?i nhi?u s?c kh?e, an vui ??n Hòa th??ng Thích Hu? Trí cùng ch? tôn ??c Ban Tr? s? t?nh và T?ng Ni, Ph?t t?.

Bà Nguy?n Lê Hà trao quà chúc m?ng T?t ??n Hòa th??ng Thích Hu? Trí
Bà Nguy?n Lê Hà trao quà chúc m?ng T?t ??n Hòa th??ng Thích Hu? Trí

?áp t?, Hòa th??ng Thích Hu? Trí c?m ?n s? quan tâm, h? tr? c?a lãnh ??o C?c An ninh n?i ??a – B? Công an, Phòng PA02 luôn ??ng hành ??i v?i Ph?t giáo t?nh BR-VT.

Bên th?m Xuân Giáp Thìn, Hòa th??ng Tr??ng ban Tr? s? GHPGVN t?nh có l?i chúc t?t ??p ??n bà Nguy?n Lê Hà, g?i l?i chúc ??n lãnh ??o C?c An ninh n?i ??a – B? Công an và Phòng PA02 Công an t?nh BR-VT và toàn th? cán b?, chi?n s? l?c l??ng Công an nhân dân n?m m?i an l?c, hoàn thành nhi?m v? ???c giao.