CHÂN DUNG VÀ TIỂU SỬ THIÊN TĂNG VIỆT NAM (xem trên máy vi tính)

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ VIỆT NAM TRUYỀN GIÁO, TRUYỀN GIỚI, KHAI SƠN TẠO TỰ, VỊ PHÁP THIÊU THÂN CHƯ THÁNH TỬ ĐẠO LỊCH ĐẠI CHƯ VỊ TỔ BỒ TÁT MA HA TÁT !!!

Bồ Tát Quảng Đức 1897-1963

Hòa Thượng Thích Quảng Độ 1928-2020

Hòa Thượng Thích Đức Nhuận 1897-1993

Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết 1890-1973

Hòa Thượng Thích Tâm Tịch 1914-2005

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 1878-1979

Hòa Thượng Thích Đôn Hậu 1905-1992

Hòa Thượng Thích Huyền Quang 1919-2008

Hòa Thượng Châu Mum 1921-2002

Hòa Thượng Punnathero – Danh Dĩnh 1948-2012

Hòa Thượng Danh Nhưỡng 1929-2017

Hòa Thượng Thích Dương Dal 1923-2017

Hòa Thượng Inda Ppanna Danh Dinl 1908-1992

Hòa Thượng Indasirī Kim 1933-2018

Hòa Thượng Jayarakkhito Sơn Khune 1926-2019

Hòa Thượng Thích Lý Thi 1925-2011

Hòa Thượng Maha Thạch SaRây 1918-2001

Hòa Thượng Narada Maha Thera 1898-1983

Hòa Thượng Ngộ Chân Tử 1901-1988

Hòa Thượng Suvanna Pannà Đuch 1909-1984

Hòa Thượng Thích An Bình 1931-2018

Hòa Thượng Thích Ấn Bổn (Tổ Vĩnh Gia) 1840-1918

Hòa Thượng Thích An Hòa 1939-2019

Hòa Thượng Thích Ẩn Lâm 1898 -1982

Hòa Thượng Thích Ấn Lan 1852-1921

Hòa Thượng Thích Ấn Nghiêm 1920-2005

Hòa Thượng Thích Ấn Tâm 1912 – ?

Hòa Thượng Thích An Tạng 1929-2016

Hòa Thượng Thích An Tường 1926-2013

Hòa Thượng Thích Bảo An 1914-2011

Hòa Thượng Thích Bích Lâm 1924-1971

Hòa Thượng Thích Bích Nguyên 1899-1987

Hòa Thượng Thích Bích Phong 1901-1968

Hòa Thượng Thích Biến Vương 1932-2020

Hòa Thượng Thích Bình Chánh 1916-1985

Hòa Thượng Thích Bình Khánh

Hòa Thượng Thích Bình Minh 1924-1988

Hòa Thượng Thích Bổn Châu 1922-1995

Hòa Thượng Thích Bổn Viên 1873-1942

Hòa Thượng Thích Bửu Chí 1877-1979

Hòa Thượng Thích Bửu Chơn 1911-1979

Hòa Thượng Thích Bửu Chơn 1932-2013

Hòa Thượng Thích Bửu Chơn

Hòa Thượng Thích Bửu Chung 1881-1947

Hòa Thượng Thích Bửu Đăng 1904-1948

Hòa Thượng Thích Bửu Đồng 1913-1985

Hòa Thượng Thích Bửu Huệ 1913-1991

Hòa Thượng Thích Bửu Lai 1901-1990

Hòa Thượng Thích Bửu Liên 1924-2017

Hòa Thượng Thích Bửu Minh 1941-2018

Hòa Thượng Thích Bửu Ngọc 1916-1994

Hòa Thượng Thích Bửu Phước 1880-1948

Hòa Thượng Thích Bửu Quang 1927-1995

Hòa Thượng Thích Bửu Thắng 1917-2001

Hòa Thượng Thích Bửu Thọ 1893-1972

Hòa Thượng Thích Bửu Thông 1923-2019

Hòa Thượng Thích Bửu Tuyền 1915-1987

Hòa Thượng Thích Bửu Ý 1917-1996

Hòa Thượng Thích Chơn Thiệt (Tổ Thanh Quý) 1884-1968

Hòa Thượng Thích Chân Thường 1912-1993

Hòa Thượng Thích Chánh Đạo 1911-2011

Hòa Thượng Thích Chánh Hậu 1852-1923

Hòa Thượng Thích Chánh Kế 1930-2016

Hòa Thượng Thích Chánh Liêm 1938-2008

Hòa Thượng Thích Chánh Lý 1866-1955

Hòa Thượng Thích Chánh Nguyên 1935-1999

Hòa Thượng Thích Chánh Nguyện

Hòa Thượng Thích Chánh Nhơn 1882-1948

Hòa Thượng Thích Chánh Pháp 1913-1985

Hòa Thượng Thích Chánh Quả 1885-1956

Hòa Thượng Thích Chánh Thành (Tổ Vạn An) 1872-1949

Hòa Thượng Thích Chánh Trí 1918-2016

Hòa Thượng Thích Chánh Trực 1931-1995

Hòa Thượng Thích Chí Bảo 1860-1948

Hòa Thượng Thích Chí Đạo 1945-2014

Hòa Thượng Thích Chí Đạt 1933-2012

Hòa Thượng Thích Chí Mãn 1942-2017

Hòa Thượng Thích Chí Mậu 1948-2009

Hòa Thượng Thích Chí Năng 1950-2011

Hòa Thượng Thích Chí Tâm

Hòa Thượng Thích Chí Thiền (Tổ Phi Lai) 1861-1933

Hòa Thượng Thích Chí Tín 1922-2013

Hòa Thượng Thích Chí Tịnh 1913-1972

Hòa Thượng Thích Chính Tâm

Hòa Thượng Thích Chính Thưởng 1901-2002

Hòa Thượng Thích Chơn Dung 1944-2020

Hòa Thượng Thích Chơn Hiền 1939-2000

Hòa Thượng Thích Chơn Huệ 1923-2012

Hòa Thượng Thích Chơn Kim 1930-2017

Hòa Thượng Thích Chơn Lạc 1938-2015

Hòa Thượng Thích Chơn Mãn 1933-1993

Hòa Thượng Thích Chơn Minh 1910-1994

Hòa Thượng Thích Chơn Ngộ 1913-2013

Hòa Thượng Thích Chơn Niệm 1951-2018

Hòa Thượng Thích Chơn Phát 1931-2016

Hòa Thượng Thích Chơn Quả 1919-2012

Hòa Thượng Thích Chơn Thành 1940-2013

Hòa Thượng Thích Chơn Thành 1954-2017

Hòa Thượng Thích Chơn Thiện 1942-2016

Hòa Thượng Thích Chơn Thức 1938-1973

Hòa Thượng Thích Chơn Tôn 1919-2002

Hòa Thượng Thích Chơn Trí 1959-2019

Hòa Thượng Thích Chơn Ý 1924-2020

Hòa Thượng Thích Chúc Hiện 1933-2014

Hòa Thượng Thích Cương Kỷ 1810-1899

Hòa Thượng Thích Đắc Pháp 1938-2013

Hòa Thượng Thích Đại Trí 1897-1944

Hòa Thượng Thích Đảnh Lễ 1918-1968

Hòa Thượng Thích Đạt Căn 1936-2018

Hòa Thượng Thích Đạt Cường

Hòa Thượng Thích Đạt Đạo 1951-2013

Hòa Thượng Thích Đạt Đồng 1923-2015

Hòa Thượng Thích Đạt Hảo 1916-1996

Hòa Thượng Thích Đạt Hương 1900-1987

Hòa Thượng Thích Đạt Pháp 1922-2014

Hòa Thượng Thích Đạt Thanh 1853-1973

Hòa Thượng Thích Diệu Bổn

Hòa Thượng Thích Diệu Chúc 1878-1956

Hòa Thượng Thích Diệu Pháp 1882-1959

Hòa Thượng Thích Diệu Quang 1917-1996

Hòa Thượng Thích Diệu Tâm 1916-2013

Hòa Thượng Thích Diệu Tánh 1931-2020

Hòa Thượng Thích Định Quang 1924-1999

Hòa Thượng Thích Doãn Hài (Tổ Tế Xuyên) 1874-1958

Hòa Thượng Thích Đổng Chơn 1936-2006

Hòa Thượng Thích Đồng Chơn 1947-2020

Hòa Thượng Thích Đồng Hạnh 1937-2014

Hòa Thượng Thích Đồng Hạnh 1938-2014

Hòa Thưọng Thích Đồng Hạnh 1942-2003

Hòa Thượng Thích Đồng Huy 1919-2010

Hòa Thượng Thích Đồng Kính 1891-1978

Hòa Thượng Thích Đổng Minh 1927-2005

Hòa Thượng Thích Đổng Quán 1926-2009

Hòa Thượng Thích Đổng Quang 1924-2014

Hòa Thượng Thích Đồng Tấn 1948-2017

Hòa Thượng Thích Đổng Tánh 1925-1991

Hòa Thượng Thích Đồng Thiện 1922-2001

Hòa Thượng Thích Đồng Tịnh 1954-2019

Hòa Thượng Thích Đồng Trí 1949-2009

Hòa Thượng Thích Đồng Tự – Húy Chúc Tự

Hòa Thượng Thích Đức Nhuận 1924-2002

HT Thích Đức Chơn 1932-2017

Hòa Thượng Thích Đức Giác 1936-2020

Hòa Thượng Thích Đức Lưu 1955-2018

Hòa Thượng Thích Đức Niệm 1937-2003

Hòa Thượng Thích Đức Niệm 1953-2017

Hòa Thượng Thích Đức Phương 1933-2018

Hòa Thượng Thích Đức Tâm 1928-1988

Hòa Thượng Thích Đức Thiệu 1919-1993

Hòa Thượng Thích Đức Trì 1928-2001

Hòa Thượng Thích Đương Đạt 1899-1960

Hòa Thượng Thích Đương Thái 1891-1954

Hòa Thượng Thích Duy Lực 1923-2000

Hòa Thượng Thích Giác An 1901-1971

Hòa Thượng Thích Giác Bạch 1934-1998

Hòa Thượng Thích Giác Bổn -1949

Hòa Thượng Thích Giác Cầu 1939-2020

Hòa Thượng Thích Giác Chánh  1912-2004

Hòa Thượng Thích Giác Chánh 1947-2020

Hòa Thượng Thích Giác Đăng 1944-2008

Hòa Thượng Thích Giác Đạo 1913-2001

Hòa Thượng Thích Giác Đạo 1916-1999

Hòa Thượng Thích Giác Điền 1910-1993

Hòa Thượng Thích Giác Định 1925-2020

Hòa Thượng Thích Giác Đức 1936-1997

Hòa Thượng Thích Giác Dũng 1929-2013

Hòa Thượng Thích Giác Hải 1882-1938

Hòa Thượng Thích Giác Hải 1927-2009

Hòa Thượng Thích Giác Hạnh 1880-1981

Hòa Thượng Thích Giác Hạnh 1930-2003

Hòa Thượng Thích Giác Hiền 1931-2020

Hòa Thượng Thích Giác Huệ 1935-1995

Hòa Thượng Thích Giác Huệ 1939-1980

Hòa Thượng Thích Giác Khang 1941-2013

Hòa Thượng Thích Giác Lâm 1929-2012

Hòa Thượng Thích Giác Lập 1924-1997

Hòa Thượng Thích Giác Linh 1934-2011

Hòa Thượng Thích Giác Luận 1934-2012

Hòa Thượng Thích Giác Lượng 1935-2020

Hòa Thượng Thích Giác Lý 1910-1973

Hòa Thượng Thích Giác Mãn 1945-2019

Hòa Thượng Thích Giác Minh 1944-2020

Hòa Thượng Thích Giác Ngộ 1924-2010

Hòa Thượng Thích Giác Ngỡi 1945-2015

Hòa Thượng Thích Giác Nguyên 1877-1980

Hòa Thượng Thích Giác Nguyên 1911-1988

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 1923-2015

Hòa Thượng Thích Giác Nhơn 1918-1986

Hòa Thượng Thích Giác Nhu 1912-1997

Hòa Thượng Thích Giác Như

Hòa Thượng Thích Giác Phải 1911-1996

Hòa Thượng Thích Giác Phong 1894-1954

Hòa Thượng Thích Giác Phúc 1924-2001

Hòa Thượng Thích Giác Phúc 1936-2020

Hòa Thượng Thích Giác Phước 1945-2006

Hòa Thượng Thích Giác Quả 1946-2015

Hòa Thượng Thích Giác Quang 1895-1967

Hòa Thượng Thích Giác Sự 1930-2007

Hòa Thượng Thích Giác Tần 1950-2018

Hòa Thượng Thích Giác Tánh 1902-1978

Hòa Thượng Thích Giác Tánh 1911-1987

Hòa Thượng Thích Giác Thần 1899-1973

Hòa Thượng Thích Giác Thảo 1935-2014

Hòa Thượng Thích Giác Thông 1939-1991

Hòa Thượng Thích Giác Thuận 1925-2019

Hòa Thượng Thích Giác Thuận 1947-2020

Hòa Thượng Thích Giác Thường 1940-2010

Hòa Thượng Thích Giác Tiên 1880-1936

Hòa Thượng Thích Giác Tịnh 1928-2008

Hòa Thượng Thích Giác Trang 1933-2008

Hòa Thượng Thích Giác Tràng 1940-2014

Hòa Thượng Thích Giác Trung

Hòa Thượng Thích Giác Tỵ 1920–1984

Hòa Thượng Thích Giác Vân 1927-2012

Hòa Thượng Thích Giác Viên 1930-2012

Hòa Thượng Thích Giác Viên 1937-2012

Hòa Thượng Thích Giải An 1914-2003

Hòa Thượng Thích Giải Chương

Hòa Thượng Thích Giải Hậu 1918-1969

Hòa Thượng Thích Giải Nghiêm 1944-2015

Hòa Thượng Thích Giải Thiện 1941-2020

Hòa Thượng Thích Giải Thiện 1946-2017

Hòa Thượng Thích Giải Trọng 1945-2016

Hòa Thượng Thích Giới Hương 1937- 2002

Hòa Thượng Thích Giới Nghiêm Thitasìlamahathera

Hòa Thượng Thích Hải Quang 1945-2011

Hòa Thượng Thích Hải Thuận 1806-1895

Hòa Thượng Thích Hải Tịnh 1788-1875

Đệ Nhị Tổ Thượng Hải Hạ Toàn Hiệu Linh Cơ Tổ Sư 1823-1896

Hòa Thượng Thích Hải Tràng 1884-1972

Hòa Thượng Thích Hân Đức 1944-2020

Hòa Thượng Thích Hân Hiền

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo 1932-2011

Hòa Thượng Thích Hạnh Hải 1916-1998

Hòa Thượng Thích Hạnh Hải 1947-2015

Hòa Thượng Thích Hạnh Nghiêm 1948-2017

Hòa Thượng Thích Hành Nguyện 1904-1973

Hòa Thượng Thích Hạnh Phát 1929-1989

Hòa Thượng Thích Hành Sơn 1908-1989

Hòa Thượng Thích Hạnh Trí 1953-2016

Hòa Thượng Thích Hạnh Trình 1945-2020

Hòa Thượng Thích Hành Trụ 1904-1984

Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn 1956-2015

Hòa Thượng Thích Hiền Giác 1925-1992

Hòa Thượng Thích Hiển Kỳ 1863-1936

Hòa Thượng Thích Hiển Pháp 1933-2018

Hòa Thượng Thích Hộ Giác 1928-2012

Hòa Thượng Thích Hộ Nhẫn 1924-2002

Hòa Thượng Thích Hộ Tông 1893-1981

Hòa Thượng Thích Hóa Duyên 1917-2008

Hòa Thượng Thích Hóa Sự

Hòa Thượng Thích Hoàn Không 1900-1997

Hòa Thượng Thích Hoàn Phú 1921-2008

Hòa Thượng Thích Hoàn Quan 1928-2005

Hòa Thượng Thích Hoàn Tâm 1915-1991

Hòa Thượng Thích Hoàn Thông 1917-1977

Hòa Thượng Thích Hoằng Đức 1888-1992

Hòa Thượng Thích Hoằng Khai 1883-1945

Hòa Thượng Thích Hoằng Mẫn 1885-1959

Hòa Thượng Thích Hoàng Minh 1916-1991

Hòa Thượng Thích Hoằng Quang 1950-2019

Hòa Thượng Thích Hoằng Thạc

Hòa Thượng Thích Hoằng Thông 1894-1972

Hòa Thượng Thích Hoằng Thông 1902-1988

Hòa Thượng Ấn Kim–Tổ Tuân–Hoằng Tịnh

Hòa Thượng Thích Hoằng Tu 1913-1999

Hòa Thượng Thích Hoằng Từ 1940-2008

Hòa Thượng Thích Hồng Ân 1914-1978

Hòa Thượng Thích Hồng Cảnh – Viên Dung 1903-1972

Hòa Thượng Thích Hồng Đức (Thiện Thành) 1925-1982

Hòa Thượng Thích Hồng Liên 1915-1999

Hòa Thượng Thích Hồng Long 1951-2019

Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn 1911-1997

Hòa Thượng Thích Hồng Tấn (Thiện Trực) 1901-1975

Hòa Thượng Thích Hồng Tịnh 1913-1972

Hòa Thượng Thích Huệ Ấn 1943-2019

Hòa Thượng Thích Huệ Ân

Hòa Thượng Thích Huệ Chiếu 1895-1970

Hòa Thượng Thích Huệ Chiếu 1898-1965

Hòa Thượng Thích Huệ Đăng 1873-1953

Hòa Thượng Thích Huệ Đăng 1943-2009

Hòa Thượng Thích Huệ Đức 1948-2017

Hòa Thượng Thích Huệ Giác 1946-2019

Hòa Thượng Thích Huệ Hà 1936-2009

Hòa Thượng Thích Huệ Hải 1919-2008

Hòa Thượng Thích Huệ Hải 1935-2008

Hòa Thượng Thích Huệ Hiền 1955-2013

Hòa Thượng Thích Huệ Hòa 1915-1980

Hòa Thượng Thích Huệ Hưng 1917-1990

Hòa Thượng Thích Huệ Liễn 1931-1999

Hòa Thượng Thích Huệ Nghiêm 1893-1977

Đại Sư Huệ Nhựt 1903-1950

Hòa Thượng Thích Huệ Pháp 1871-1927

Hòa Thượng Thích Huệ Pháp 1887-1975

Hòa Thượng Thích Huệ Pháp 1891-1946

Hòa Thượng Thích Huệ Phát 1921-1990

Hòa Thượng Thích Huệ Quang 1888-1956

Hòa Thượng Thích Huệ Quang 1903-1984

Hòa Thượng Thích Huệ Quang 1927-2009

Hòa Thượng Thích Huệ Quang

Hòa Thượng Thích Huệ Sanh 1935-1998

Hòa Thượng Thích Huệ Sơn 1909-1968

Hòa Thượng Thích Huệ Tâm 1938-2018

Hòa Thượng Thích Huệ Tánh 1912-1988

Hòa Thượng Thích Huệ Thắng 1928-2010

Hòa Thượng Thích Huệ Thành 1912-2001

Hòa Thượng Thích Huệ Thành 1920-2011

Hòa Thượng Thích Huệ Thành 1931-2015

Hòa Thượng Thích Huệ Thế 1912-1980

Hòa Thượng Thích Huệ Thông 1939-2009

Hòa Thượng Thích Huệ Thông

Hòa Thượng Thích Huệ Thông

Hòa Thượng Thích Huệ Văn 1927-2010

Hòa Thượng Thích Huệ Viên 1884-1961

Hòa Thượng Thích Hưng Dụng 1915-1998

Hòa Thượng Thích Hưng Nghĩa 1883-1946

Hòa Thượng Thích Hưng Từ 1911-1991

Hòa Thượng Thích Hữu Nhiêm 1917-1966

Hòa Thượng Thích Huyền Ấn 1921-1988

Hòa Thượng Thích Huyền Đạt 1903-1994

Hòa Thượng Thích Huyền Dung 1918-2014

Hòa Thượng Thích Huyền Khải

Hòa Thượng Thích Huyền Qúy 1897-1999

Hòa Thượng Thích Huyền Tân 1911-1979

Hòa Thượng Thích Huyền Tấn 1911-1984

Hòa Thượng Thích Huyền Tế 1905-1986

Hòa Thượng Thích Huyền Vi 1926-2005

Hòa Thượng Thích Huyền Ý

Hòa Thượng Thích Kế Châu 1922-1996

Hòa Thượng Thích Khả Tấn 1918-2010

Hòa Thượng Thích Khánh Anh 1895-1961

Hòa Thượng Thích Khánh Hòa 1877-1947

Hòa Thượng Thích Khánh Huy 1883-1932

Hòa Thượng Thích Khánh Ngọc 1895-1947

Hòa Thượng Thích Khánh Quỳnh 1886-1947

Hòa Thượng Thích Khánh Thông 1870-1953

Hòa Thượng Thích Khánh Tín 1896-1992

Hòa Thượng Thích Khế Hội 1921-1999

Hòa Thượng Thích Kiếm Trí 1939-2013

Hòa Thượng Thích Kim Cương Tử 1914-2001

Hòa Thượng Thích Kim Minh 1916-2008

Hòa Thượng Thích Lâm Em 1898-1979

Hòa Thượng Thích Liễu Ái 1887-1966

Hòa Thượng Thích Liễu Không 1930-1999

Hòa Thượng Thích Liễu Lạc 1878-1937

Hòa Thượng Thích Liễu Minh 1934-2015

Hòa Thượng Thích Liễu Thiền 1884-1956

Hòa Thượng Thích Long Trí 1928-1988

Hòa Thượng Thích Lưu Đoan 1943-2010

Hòa Thượng Thích Lưu Thanh 1941-2020

Hòa Thượng Thích Mãn Giác 1929-2006

Hòa Thượng Thích Mật Hạnh 1923-2015

Hòa Thượng Thích Mật Hiển 1907-1992

Hòa Thượng Thích Mật Khế 1904-1935

Hòa Thượng Thích Mật Nguyện 1911-1972

Hòa Thượng Thích Mật Thể 1912-1961

Hòa Thượng Thích Mật Trọng 1925-2009

Hòa Thượng Thích Mật Ứng 1889-1957

Hòa Thượng Thích Minh Cảnh 1937-2018

Hòa Thượng Thích Minh Châu 1918-2012

Hòa Thượng Thích Minh Chiếu 1932-2020

Hòa Thượng Thích Minh Đàng (An Lạc) 1874-1939

Hòa Thượng Thích Minh Đạo 1913-1998

Hòa Thượng Thích Minh Đức 1901-1985

Hòa Thượng Thích Minh Đức 1902-1971

Hòa Thượng Thích Minh Đức 1919-2007

Hòa Thượng Thích Minh Dũng 1938-2018

Hòa Thượng Thích Minh Hạnh 1928-1993

Hòa Thượng Thích Minh Hạnh

Hòa Thượng Thích Minh Hiền 1920-2017

Hòa Thượng Thích Minh Hiển 1938-2016

Hòa Thượng Thích Minh Hòa (Hoan Hỷ) 1846-1916

Hòa Thượng Thích Minh Hùng 1942-2020

Hòa Thượng Thích Minh Khai 1933-2020

Hòa Thượng Thích Minh Khiêm

Hòa Thượng Thích Minh Lợi 1941-2020

Hòa Thượng Thích Minh Luân 1903-2003

Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa 1944-2020

Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa

Hòa Thượng Thích Minh Ngọc 1923-2015

Hòa Thượng Thích Minh Ngọc

Hòa Thượng Thích Minh Nguyệt 1907-1985

Hòa Thượng Thích Minh Nhuận 1921-2014

Hòa Thượng Thích Minh Nhứt 1941-2016

Hòa Thượng Thích Minh Phương (Chơn Hương) 1857-1919

Hòa Thượng Thích Minh Tâm 1916-2019

Hòa Thượng Thích Minh Tâm 1940-2013

Hòa Thượng Thích Minh Tánh 1924-1995

Hòa Thượng Thích Minh Thành 1937-2000

Hòa Thượng Thích Minh Thiện 1960-2019

Hòa Thượng Thích Minh Thiền

Hòa Thượng Thích Minh Thức

Hòa Thượng Thích Minh Tồn 1957-2012

Hòa Thượng Thích Minh Trí 1927-2020

Hòa Thượng Thích Minh Trực 1895-1976

Hòa Thượng Thích Minh Từ 1934-2019

Hòa Thượng Thích Minh Tuấn 1934-2016

Hòa Thượng Thích Minh Tuệ 1931-2008

Hòa Thượng Thích Minh Tùy 1946-2020

Hòa Thượng Thích Minh Tuyền 1938-2017

Hòa Thượng Thích Nghiêm Hạnh

Hòa Thượng Thích Ngộ Giải 1939-2011

Hòa Thượng Thích Ngộ Tánh 1948-2020

Hòa Thượng Thích Ngộ Trí 1943-2017

Hòa Thượng Thích Ngọc Lộ 1911-2018

Hòa Thượng Thích Nguyên Biểu (Tổ Bồ Đề) 1836-1906

Hòa Thượng Thích Nguyên Chất 1912-1996

Hòa Thượng Thích Nguyên Dật

Hòa Thượng Thích Nguyên Đôn 1914-

Hòa Thượng Thích Nguyên Giác 1913-1981

Hòa Thượng Thích Nguyên Hiền

Hòa Thượng Thích Nguyên Lai 1940-2013

Hòa Thượng Thích Nguyên Lợi 1920-2010

Hòa Thượng Thích Nguyên Ngôn 1937-2005

Hòa Thượng Thích Nguyên Như 1946-2019

Hòa Thượng Thích Nguyên Tấn 1945-2017

Hòa Thượng Thích Nguyên Tánh 1940-2020

Hòa Thượng Thích Nguyên Thiện 1953-2017

Hòa Thượng Thích Nguyên Thước

Hòa Thượng Thích Nguyên Tiềm 1942-2013

Hòa Thượng Thích Nguyên Trực 1943-2018

Hòa Thượng Thích Nguyệt Chiếu 1882-1947

Hòa Thượng Thích Nhật Hiện 1939-2017

Hòa Thượng Thích Nhật Lệ 1927-1987

Hòa Thượng Thích Nhật Liên 1923-2010

Hòa Thượng Thích Nhật Minh 1937-2016

Hòa Thượng Thích Nhật Minh 1949-2010

Hòa Thượng Thích Nhật Quả 1954-2019

Hòa Thượng Thích Nhật Quang 1940-2013

Hòa Thượng Thích Nhật Tân 1922-2013

Hòa Thượng Thích Nhật Thiện 1929-2001

Hòa Thượng Thích Nhật Tiên 1917-1989

Hòa Thượng Thích Nhật Tu 1960-2020

Hòa Thượng Thích Nhơn Sanh 1896-1950

Hòa Thượng Thích Nhơn Thứ 1894-1941

Hòa Thượng Thích Nhơn Trực 1886-1987

Hòa Thượng Thích Như Đạt 1929-2015

Hòa Thượng Thích Như Đạt 1943-2014

Hòa Thượng Thích Như Hòa 1943-2016

Hòa Thượng Thích Như Huệ 1919-1995

Hòa Thượng Thích Như Huệ 1934-2016

Hòa Thượng Thích Như Hương 1910-2004

Hòa Thượng Thích Như Hỷ 1933-2013

Hòa Thượng Thích Như Minh 1915-1982

Hòa Thượng Thích Như Nghi 1930-1999

Hòa Thượng Thích Như Nghĩa 1937-2016

Hòa Thượng Thích Như Phòng (Hoằng Nghĩa) 1867-1929

Hòa Thượng Thích Như Sĩ 1937-2015

Hòa Thượng Thích Như Thanh 1875-1979

Hòa Thượng Thích Như Thọ 1954 -2014

Hòa Thượng Thích Như Thượng – Thường Chiếu 1914-1998

Hòa Thượng Thích Như Tịnh 1926-2013

Hòa Thượng Thích Như Vạn 1930-1980

Hòa Thượng Thích Như Ý 1934-2019

Hòa Thượng Thích Nhuận Hòa 1935-2016

Hòa Thượng Thích Nhuận Sanh 1949-2013

Hòa Thượng Thích Nhựt Chiếu 1911-1973

Hòa Thượng Thích Nhựt Long 1917-2004

Hòa Thượng Thích Nhựt Minh 1908-1993

Hòa Thượng Thích Nhựt Trung 1956-2019

Hòa Thượng Thích Niệm Tài 1945-2019

Hòa Thượng Thích Ninh Hùng 1926-2011

Hòa Thượng Thích Pháp Chí 1904-1999

Hòa Thượng Thích Pháp Chiếu 1935-2014

Hòa Thượng Thích Pháp Dõng 1915-1982

Hòa Thượng Thích Pháp Hải 1895-1961

Hòa Thượng Thích Pháp Lạc 1904-2001

Hòa Thượng Thích Pháp Lâm 1891-1965

Hòa Thượng Thích Pháp Lan 1913-1994

Hòa Thượng Thích Pháp Long 1901-1971

Hòa Thượng Thích Pháp Lưu 1887-1952

Hòa Thượng Thích Pháp Minh 1918-1993

Hòa Thượng Thích Pháp Thân 1903-1970

Hòa Thượng Thích Pháp Tràng 1898-1984

Hòa Thượng Thích Pháp Tri 1914-1996

Hòa Thượng Thích Pháp Viên 1911-1988

Hòa Thượng Thích Pháp Vĩnh 1891-1977

Hòa Thượng Thích Phát Huệ 1917-2008

Hòa Thượng Thích Phổ Chiếu 1937-2013

Hòa Thượng Thích Phổ Huệ 1870-1931

Hòa Thượng Thích Phổ Sái 1900-1958

Hòa Thượng Thích Phổ Thoại 1875-1954

Tổ Sư Thích Phổ Tụ 1844-1926

Hòa Thượng Thích Phúc Hộ 1904-1985

Hòa Thượng Thích Phúc Hỷ 1931-2020

Hòa Thượng Thích Phúc Thành 1920-1983

Hòa Thượng Thích Phúc Trí 1917-2013

Hòa Thượng Thích Phước Cần 1914-1991

Hòa Thượng Thích Phước Châu 1944-2006

Hòa Thượng Thích Phước Chí 1924-2010

Hòa Thượng Thích Phước Đường 1932-2017

Hòa Thượng Thích Phước Hảo 1930-2014

Hòa Thượng Thích Phước Hậu 1862-1949

Hòa Thượng Thích Phước Huệ (Hải Đức) 1875-1963

Hòa Thượng Thích Phước Huệ 1869-1945

Hòa Thượng Thích Phước Huệ 1922-2012

Hòa Thượng Thích Chơn Khai 1900-1985

Hòa Thượng Thích Phước Huệ 1943-2020

Hòa Thượng Thích Phước Nhàn 1886-1962

Hòa Thượng Thích Phước Như

Hòa Thượng Thích Phước Niệm 1938-2011

Hòa Thượng Thích Phước Ninh 1915-1994

Hòa Thượng Thích Phước Quang 1908-1988

Hòa Thượng Thích Phước Sơn 1938-2020

Hòa Thượng Thích Phước Thành 1918-2014

Hòa Thượng Thích Phước Thành 1948-2008

Hòa Thượng Thích Phước Trí 1867-1932

Hòa Thượng Thích Phước Trí 1920-2002

Hòa Thượng Thích Phước Trí 1926-2013

Hòa Thượng Thích Phước Tường 1867-1932

Hòa Thượng Thích Phương Danh 1802-1902

Hòa Thượng Thích Quảng Ân 1891-1974

Hòa Thượng Thích Quảng Bình 1948-2019

Hòa Thượng Thích Quảng Bửu 1944-2016

Hòa Thượng Thích Quảng Châu 1954-2019

Hòa Thượng Thích Quảng Cố 1934-2020

Hòa Thượng Thích Quảng Công

Hòa Thượng Thích Quảng Đạo 1924-2003

Hòa Thượng Thích Quang Đạo 1941-2017

Hòa Thượng Thích Quảng Hưng 1893-1946

Hòa Thượng Thích Quang Huy 1932-1993

Hòa Thượng Thích Quang Khải 1927-2010

Hòa Thượng Thích Quảng Kính 1919-2000

Hòa Thượng Thích Quảng Liên 1926-2009

Hòa Thượng Thích Quảng Lợi 1925-2014

Hòa Thượng Thích Quảng Luân 1911-2004

Hòa Thượng Thích Quang Lý 1918-1990

Hòa Thượng Thích Quảng Mẫn 1924-2013

Hòa Thượng Thích Quảng Nhuận 1929-1989

Hòa Thượng Thích Quảng Tâm 1947-2010

Hòa Thượng Thích Quang Tạng 1934-2004

Hòa Thượng Thích Quảng Tánh

Hòa Thượng Thích Quảng Thạc 1925-1996

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh 1951-2019

Hòa Thượng Thích Quảng Thành

Hòa Thượng Thích Quang Thể 1922-2005

Hòa Thượng Thích Quảng Thiệp 1928-1998

Hòa Thượng Thích Quảng Tường 1907-1945

Hòa Thượng Thích Siêu Việt 1932-1997

Hòa Thượng Thích Sơn Vọng 1886-1963

Hòa Thượng Thích Tắc An 1926-2017

Hòa Thượng Thích Tắc Châu 1920-2000

Hòa Thượng Thích Tắc Ngộ 1953-2015

Hòa Thượng Thích Tắc Thành 1929-2009

Hòa Thượng Thích Tắc Trụ 1936-2017

Hòa Thượng Thích Tâm An 1892-1982

Hòa Thượng Thích Tâm Ấn 1907-1963

Hòa Thượng Thích Tâm Bí – Viên Trí

Hòa Thượng Thích Tâm Cẩn 1914-1996

Hòa Thượng Thích Tâm Chánh

Hòa Thượng Thích Tâm Châu (1921-2015)

Hòa Thượng Thích Tâm Đạt 1907-1979

Hòa Thượng Thích Tâm Duyệt 1885-1991

Hòa Thượng Thích Tâm Giác 1917-1973

Hòa Thượng Thích Tâm Giác 1919-2011

Hòa Thượng Thích Tâm Hoàn 1924-1981

Hòa Thượng Thích Tâm Hướng 1923-1997

Hòa Thượng Thích Tâm Khoan

Hòa Thượng Thích Tâm Không 1956-2015

Hòa Thượng Thích Tâm Liên 1937-2020

Hòa Thượng Thích Tâm Minh 1910-1997

Hòa Thượng Thích Tâm Nguyện 1917-1990

Hòa Thương Thích Tâm Nhuận – Nhật Chiếu

Hòa Thượng Thích Tâm Niệm 1906-1972

Hòa Thượng Thích Tâm Thành 1930-2004

Hòa Thượng Thích Tâm Thanh 1932-2004

Hòa Thượng Thích Tâm Thịnh

Hòa Thượng Thích Tâm Thọ – Phước Quang

Hòa Thượng Thích Tâm Thọ 1938-2015

Hòa Thượng Thích Tâm Thông 1916-1999

Hòa Thượng Thích Tâm Tịnh 1868-1928

Hòa Thượng Thích Tâm Truyền 1832-1911

Hòa Thượng Thích Tâm Tường 1858-1943

Hòa Thượng Thích Tâm Tựu 1936-2020

Hòa Thượng Thích Tăng Nê (Nệ) 1899-1965

Hòa Thượng Thích Tánh Đạt 1946-2019

Hòa Thượng Thích Tánh Hải 1924-2019

Hòa Thượng Thích Tánh Hoạt – Huệ Cảnh 1798-1869

Hòa Thượng Thích Tánh Huệ – Nhất Chơn – 1851

Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn 1948-2015

Hòa Thượng Thích Thạch Kôong 1879-1969

Hòa Thượng Thích Thái Không 1902-1983

Hòa Thượng Thích Thanh An 1937-2014

Hòa Thượng Thích Thanh Bích 1912-2013

Hòa Thượng Thích Thanh Cầm 1918-1994

Hòa Thượng Thích Thanh Cao 1834-1896

Hòa Thượng Thích Thanh Chân 1905-1989

Hòa Thượng Thích Thanh Châu 1938-2013

Hòa Thượng Thích Thanh Chỉnh 1919-2009

Hòa Thượng Thích Thanh Đạm 1927-2011

Hòa Thượng Thích Thành Đạo 1906-1977

Hòa Thượng Thích Thanh Định

Hòa Thượng Thích Thanh Đức (Tổ Tâm Khoan) 1874-1937

Hòa Thượng Thích Thanh Hanh (Tổ Vĩnh Nghiêm) 1840-1936

Hòa Thượng Thích Thanh Hiền 1918-2001

Hòa Thượng Thích Thanh Kế(Tổ Huệ Đăng) 1873-1953

Hòa Thượng Thích Thanh Khoát

Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm 1920-2000

Hòa Thượng Thích Thanh Minh 1928-2019

Tổ Sư Thanh Nghĩa (Tổ Giám Nghĩa)

Hòa Thượng Thích Thanh Ngọc 1951-2016

Hòa Thường Thích Thành Nhạc (Ẩn Sơn)

Hòa Thượng Thích Thanh Nhu 1861-1934

Hòa Thượng Thích Thanh Quảng 1924-2005

Hòa Thượng Thích Thanh Quang 1938-2019

Hòa Thượng Thích Thanh Sam 1928-2018

Hòa Thượng Thích Thanh Sầm

HT Thích Thanh Tâm – Diệu Ứng 1867-1945

HT Thích Thanh Thái – Phước Chỉ 1858 -1926

Hòa Thượng Thích Thanh Thái

Hòa Thượng Thích Thanh Thao 1890-1968

Hòa Thượng Thích Thanh Thứ (Tổ Bằng Sở) 1871-1942

Hòa Thượng Thích Thanh Thuyền 1914-1994

Hòa Thượng Thích Thanh Tích (Tổ Hương Tích) 1881-1964

Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh 1941-2020

Hòa Thượng Thích Thanh Trí 1919-1984

Hòa Thượng Thích Thanh Tứ 1927-2011

Hòa Thượng Thích Thanh Tường (Tổ Võ Thạch) 1858-1943

Hòa Thượng Thích Thanh Viên 1921-1993

Hòa Thượng Thích Thế Long 1909-1985

Hòa Thượng Thích Thị Ngọc 1943-2020

Hòa Thượng Thích Thiên Ân 1926-1980

Hòa Thượng Thích Thiện Bản (Tổ Cao Đà) 1884-1962

Hòa Thượng Thích Thiện Bình 1933-2016

Hòa Thượng Thích Thiện Bình 1950-2015

Hòa Thượng Thích Thiện Bửu 1922-1987

Hòa Thượng Thích Thiện Cảnh 1934-2018

Hòa Thượng Thích Thiện Chánh 1950-2004

Hòa Thượng Thích Thiện Châu 1931-1998

Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu 1898-1974

Hòa Thượng Thích Thiện Chơn 1914-1992

Hòa Thượng Thích Thiện Chơn 1928-2013

Hòa Thượng Thích Thiện Danh 1930-2016

Hòa Thượng Thích Thiện Đạo 1910-1974

Hòa Thượng Thích Thiện Đạo 1932-2020

Hòa Thượng Thích Thiện Đạo 1933-2020

Hòa Thượng Thích Thiện Đạt 1935-2014

Hòa Thượng Thích Thiền Định 1924-1998

Hòa Thượng Thích Thiện Giáo

Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh 1901-1978

Hòa Thượng Thích Thiện Hào 1911-1997

Hòa Thượng Thích Thiện Hiện 1931-2021

Hòa Thượng Thích Thiện Hiệp 1927-2017

Hòa Thượng Thích Thiện Hòa 1907-1978

Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 1918-1973

Hòa Thượng Thích Thiện Hòa 1945-2020

Hòa Thượng Thích Thiện Hòa

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ 1923-2020

Hòa Thượng Thích Thiện Huê 1925-2002

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ 1927-1992

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ 1929-2019

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ 1941-2020

Hòa Thượng Thích Thiện Hương 1903-1971

Hòa Thượng Thích Thiện Hữu 1944-2018

Hòa Thượng Thích Thiện Huyền 1956-2018

Hòa Thượng Thích Thiện Khải 1913-2008

Hòa Thượng Thích Thiện Kim 1948-2019

Hòa Thượng Thích Thiện Kỷ 1924-1990

Hòa Thượng Thích Thiện Luật 1898-1969

Hòa Thượng Thích Thiện Lực

Hòa Thượng Thích Thiện Minh 1920-1992

Hòa Thượng Thích Thiện Minh 1921-1978

Hòa Thượng Thích Thiện Minh 1940-2014

Hoà Thượng Thích Thiện Năng 1869-1938

Hoà Thượng Thích Thiện Năng 1938-2019

Hòa Thượng Thích Thiện Năng 1954-2019

Hòa Thượng Thích Thiện Ngôn 1894-1970

Hòa Thượng Thích Thiện Nguyện 1946-2016

Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn 1931-2013

Hòa Thượng Thích Thiện Nhu 1917-2003

Hòa Thượng Thích Thiện Pháp 1897-1970

Hòa Thượng Thích Thiện Phú 1937-2018

Hòa Thượng Thích Thiện Phú 1949-2020

Hòa Thượng Thích Thiện Phụng 1944-2012

Hòa Thượng Thích Thiện Phước (Đức Mẫu Trầu Bồng Lai) 1924-1986

Hòa Thượng Thích Thiền Phương 1879-1949

Hòa Thượng Thích Thiện Quả 1881-1962

Hòa Thượng Thích Thiện Quang 1895-1953

Hòa Thượng Thích Thiên Quang

Hòa Thượng Thích Thiện Sanh 1936-2017

Hòa Thượng Thích Thiện Siệu 1921-2001

Hòa Thượng Thích Thiện Tài 1912-1985

Hòa Thượng Thích Thiện Tài 1952-2020

Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 1925-1992

Hòa Thượng Thích Thiện Tâm 1928-2017

Hòa Thượng Thích Thiện Tâm 1948-2020

Hòa Thượng Thích Thiện Tánh 1922-2016

Hòa Thượng Thích Thiện Tánh 1925-2015

Hòa Thượng Thích Thiện Tánh 1946-2018

Hòa Thượng Thích Thiện Thắng 1923-1993

Hòa Thượng Thích Thiện Thanh 1923-2000

Hòa Thượng Thích Thiện Thành 1924-2004

Hòa Thượng Thích Thiện Thanh 1935-1995

Hòa Thượng Thích Thiện Thanh 1941-2016

Hòa Thượng Thích Thiện Thanh 1940-2019

Hòa Thượng Thích Thiện Thành 1942-2019

Hòa Thượng Thích Diệu Hoằng

Hòa Thượng Thích Liễu Thiền

Hòa Thượng Thích Thiện Thông 1913-2001

Hòa Thượng Thích Thiện Thông 1927-2007

Hòa Thượng Thích Thiện Thuận 1900-1973

Hòa Thượng Thích Thiện Tín 1921-1999

Hòa Thượng Thích Thiện Tịnh 1952-2019

Hòa Thượng Thích Thiện Tòng 1891-1964

Hòa Thượng Thích Thiện Trí 1907- 2000

Hòa Thượng Thích Thiện Trì 1934-2003

Hòa Thượng Thích Thiện Triệu 1940-2013

Hòa Thượng Thích Thiện Trinh 1923-2014

Hòa Thượng Thích Thiện Trung 1943-2017

Hòa Thượng Thích Thiên Trường 1876-1970

Hòa Thượng Thích Thiện Tường 1917-1984

Hòa Thượng Thích Thiện Vinh 1945-2013

Hòa Thượng Thích Thới An 1912-1985

Hòa Thượng Thích Thông Bửu 1936-2007

Hòa Thượng Thích Thông Chinh (Tổ Đăm)

Hòa Thượng Thích Thông Đạo 1924-2004

Hòa Thượng Thích Thông Kinh 1958-2018

Hòa Thượng Thích Thông Lạc 1928-2013

Tổ Giám Đào Thích Thông Mệnh

Hòa Thượng Thích Thông Phước 1934-2006

Hòa Thượng Thích Thông Quả 1939-2015

Hòa Thượng Thích Thông Tập 1889-1976

Còn nữa…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *