Ban T? thi?n Xã h?i Ph?t giáo th? xã Phú M? t? ch?c ch??ng trình trao quà “T?t ?m Tình Thân”

Ngày 07/02/2024 (nh?m 28 tháng Ch?p Qúy Mão), t?i chùa H??ng Nghiêm (P. Phú M?, TX. Phú M?), Ban T? thi?n Xã h?i Ph?t giáo th? xã Phú M? (TTXHPG) t? ch?c ch??ng trình “T?t ?m Tình Thân” trao t?ng 200 ph?n quà tr? giá 100 tri?u ??ng ??n ng??i khi?m th?, khuy?t t?t và bà con có hoàn c?nh khó kh?n t?i ??a ph??ng.

Tham d? bu?i t?ng quà có Th??ng t?a Thích Nguyên Thái, Phó Tr??ng Ban Tr? s? Ph?t giáo t?nh, Tr??ng Ban Tr? s? Ph?t giáo th? xã Phú M?; Ch? tôn ??c c? v?n Ban TTXHPG th? xã; S? cô Thích N? Nh? Hu?, Tr??ng Ban TTXHPG; ông Nguy?n Cao Phú, ?y viên Th??ng tr?c UBMTTQVN th? xã Phú M?, ông Tr?n Minh Hoàng, ch? t?ch UBMTTQVN ph??ng Phú M?; các Ph?t t? và ??i di?n các nhà h?o tâm.

Phát bi?u t?i bu?i trao quà, Th??ng t?a Thích Nguyên Thái cho bi?t: T?t ??n Xuân v? là d?p ?? m?i ng??i v? v?i gia ?ình vui v? bên nhau có b?a c?m ??m ?m. Tuy nhiên, bên c?ch ?ó v?n còn nhi?u gia ?ình, nhi?u ng??i có hoàn c?nh khó kh?n, ??c bi?t là bà con khi?m th?, khuy?t t?t ?ang sinh s?ng trên ??a bàn. ?? gi?m b?t ph?n nào gánh n?ng lo toan cho ngày T?t c?a bà con, th?c hi?n k? ho?ch c?a Ban Tr? s? Ph?t giáo th? xã, Ban TTXHPG cùng gia ?ình Ph?t t? Chúc Minh Liên và các nhà h?o tâm t? ch?c ch??ng trình “T?t ?m Tình Thân”; ??ng th?i tán thán công ??c S? cô TN. Nh? Hu?, Tr??ng BTTXHPG; ch? tôn ??c BTTXHPG, các Ph?t t?, các nhà h?o tâm ?ã chung tay góp s?c trao nh?ng ph?n quà T?t ??n v?i các ng??i kém may m?n. Tr??c th?m Xuân m?i, Th??ng t?a kính chúc ch? tôn ??c Ban TTXHPG th? xã chúc ??ng bào thân kh?e tâm an, ?ón Giáp Thìn th?t nhi?u h?nh phúc.

T?ng ph?n quà ???c Ban T? ch?c, các Ph?t t?, các nhà h?o tâm ân c?n trao t?n tay ??ng bào, m?i ph?n quà bao g?m ti?n m?t, mì, g?o… ?ó c?ng là t?m lòng c?a Ban TTXHPG th? xã Phú M? g?i ??n bà con v?i mong mu?n ??ng bào ?ón T?t Giáp Thìn ?m áp tình thân.

T?i bu?i l?, BTTXHPG c?ng ?ã trao b?ng nghi nh?n công ??c cho các Ph?t t?, các nhà h?o tâm ?ã ?ng h? cho ch??ng trình “T?t ?m Tình Thân” c?ng nh? ??ng hành trong các ho?t ??ng c?a BTTXHPG th? xã trong th?i gian qua.