Thông báo: Thay ??i ngày trì chú ??i Bi ??nh k? m?i tháng

N?m nay là n?m th? 10 ??o tràng ??i Bi do c? Ph?t t? H?ng Lài sáng l?p ?ã ??ng hành cùng chùa Thiên Long phát tâm trì t?ng vào ngày 24 Âm l?ch m?i tháng. Do vì trùng v?i ngày công vi?c Ph?t s? m?i tháng c?a ??i ??c Tr? trì cho nên ngày trì chú ??i Bi xin ???c ??i thành ngày 23 Âm l?ch m?i tháng. Mong các Ph?t t? ??o tràng li?u tri và hoan h?! Kính chúc các Ph?t t? luôn an l?c, tinh t?n!