Sinh Ho?t ??o Tràng

TR?C TI?P: L? KHAI KINH V?N PH?T KHÓA XI – 2023

Sau khi k?t thúc ch??ng trình l?y v?n Ph?t khoa 10 và ??i l? Vu Lan Báo Hi?u – t??ng ni?m 10 viên t?ch c? Hòa th??ng Ân s? khai s?n chùa Thiên Long, sáng nay, ngày 27-7-Qúy Mão (11-9-2023), ??o tràng online ti?p t?c khai kinh v?n Ph?t khóa th? 11 h?i h??ng công ??c c?u nguy?n ?n trên …

Read More »

TR?C TI?P: L? KHAI KINH HÚY NH?T C? HÒA TH??NG KHAI S?N N?M 2023

T?i ngày 22-7-Qúy Mão (6-9-2023), nh?m t??ng ni?m công ??c c? Hòa th??ng khai s?n chùa Thiên Long th??ng Nguyên h? Ti?m, ??o tràng Ph?t t? chùa Thiên Long cung th?nh ch? thi?n ??c quang lâm v? chùa Thiên Long thi?t l? khai kinh và t?ng kinh Vu Lan Báo Hi?u. Nguy?n h?i h??ng công ??c c?u nguy?n giác linh …

Read More »