Sinh Hoạt Đạo Tràng

Vài hình ảnh lễ Hạ Nguyên – Rằm tháng 10 năm 2019

Hôm nay ngày 10/11/2019 nhằm ngày 14/10/Kỷ Hợi, Lễ Hạ Nguyên – Rằm tháng Mười, chùa Thiên Long tổ chức khóa tu trì tụng kinh chú, bố thí âm linh cô hồn, hồi hướng công đức nguyện cầu phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, nhà nhà ấm no …

Read More »