Sinh Ho?t ??o Tràng

Video và hình ?nh L? T?m Ph?t n?m 2020 – PL.2564

  Video và hình ?nh ?ón m?ng L? Ph?t ??n n?m 2020 – PL. 2564 TÌM HI?U L? T?M PH?T L? T?m Ph?t là m?t trong nh?ng nghi th?c ph? bi?n c?a L? h?i Ph?t ??n h?ng n?m trong nhi?u truy?n th?ng Ph?t giáo khác nhau. Nghi th?c này v?n ?ã xu?t hi?n khá lâu t?i ?n ??, Trung Á và Trung Hoa, và ngày nay ???c duy trì trong h?u h?t các c?ng ??ng Ph?t giáo kh?p n?i nh? là m?t c? ch?, …

Read More »

L? Th??ng nguyên – R?m tháng Giêng n?m Canh Tý – 2020

Sáng nay, nhân ngày L? Th??ng nguyên – R?m tháng Giêng n?m Canh Tý – 2020 (08/02), Ph?t t? Qu?ng Sen h??ng d?n ?oàn ghé th?m chùa Thiên Long và phát tâm t?ng kinh D??c S? gia trì ?àn D??c S? nh?m h?i h??ng công ??c c?u bình an gia ??o, d?ch b?nh tiêu tr?, nh?n dân an l?c.

Read More »