Sinh Ho?t ??o Tràng

Tr?c ti?p: L? Sám h?i t?i ngày 29/8/Tân S?u – 2021

Con ?ã gây ra bao l?m l? khi nói khi làm khi t? duy ?am mê, h?n gi?n và ngu si nay con cúi ??u xin sám h?i. M?t lòng xin c?u B?t ch?ng tri B?t ??u hôm nay nguy?n làm m?i Nguy?n s?ng ?êm ngày trong chánh ni?m Nguy?n không l?p l?i l?i l?m x?a Nam mô B? tát …

Read More »

L? Khai kinh Vu Lan – Mùng 1 tháng B?y n?m Tân S?u – 2021

Th?c hi?n Thông b?ch c?a Trung ??ng Giáo H?i V/v ??i l? Vu lan Báo hi?u PL.2565 – DL.2021 c?ng nh? thông báo v? L? Khai kinh tr??c ?ó trên website chuathienlong.net, t?i nay, Mùng 1 tháng 7 n?m Tân S?u nh?m ngày 8/8/2021, ??i ??c Tr? trì Chùa Thiên Long (xã Châu Pha, TX. Phú M?) ?ã thi?t L? …

Read More »