TRỰC TIẾP: Lễ Sám Hối tối ngày 29-10-Tân Sửu – 2021

Kệ sám hối

Con đã gây ra bao lầm lỗi

Khi nói, khi làm, khi tư duy

Đam mê, hờn giận và ngu si

Nay con cúi đầu xin sám hối (chuông).

Một lòng con cầu Phật chứng chi

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới

Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa (chuông).

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm

Tâm tịnh còn đâu dám lỗi lầm

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong (chuông).

Nam mô Bồ Tát Cầu Sám Hối (3 lần)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *